Ngành học

Khí tượng và khí hậu học

  • Giới thiệu chung
  • Chuẩn đầu ra
  • Khung chương trình đào tạo
  • Triển vọng nghề nghiệp
  • Nghiên cứu ứng dụng
  • Học phí, học bổng và môi trường học
  • Hoạt động sinh viên
  • Sinh viên và cựu sinh viên tiêu biểu
  • Đánh giá của nhà tuyển dụng

KHÍ TƯỢNG VÀ KHÍ HẬU HỌC

MÃ XÉT TUYỂN: QHT16

- Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, B00, D07

- Khoa: Khí tượng Thủy văn và Hải dương học

- Liên hệ: Bộ môn Khí tượng và Biến đổi khí hậu, Phòng 208 nhà T3

Website: http://hmo.hus.vnu.edu.vn/

Điện thoại: 024.38584943

- Kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Toán, Lý, Tin học, Khoa học trái đất làm nền tảng cho kiến thức ngành để nghiên cứu, lý giải và dự báo được các quá trình thời tiết/khí hậu cũng như các hiện tượng xảy ra trong khí quyển như mưa, bão, dông,… Thực hiện được các nghiên cứu chuyên sâu như: Mô hình hóa và dự báo thời tiết, Mô phỏng, Dự báo và Dự tính khí hậu, Biến đổi khí hậu và Tác động của Biến đổi khí hậu…

- Kỹ năng lập trình và đồ họa để ứng dụng và phát triển được các mô hình số.

- Trình độ Tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 3 (hệ chuẩn) và bậc 4 (hệ chất lượng cao) theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam

- Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm. Có kỹ năng thuyết trình, giao tiếp chuyên môn, sử dụng tiếng Anh trong chuyên môn.

STT

Mã học phần

Học phần

(ghi bằng tiếng Việt và

tiếng Anh)

Số tín chỉ

Số giờ tín chỉ

Mã số

học phần

tiên quyết

Lý 

thuyết

Thực hành

Tự học

I

 

Khối kiến thức chung (chưa tính Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng - an ninh, Kĩ năng bổ trợ)

28

 

 

 

 

1

PHI1004

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1

Fundamental Principles of Marxism - Leninism 1

2

24

6

 

 

2

PHI1005

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2

Fundamental Principles of Marxism - Leninism 2

3

36

9

 

PHI1004

3

POL1001

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ho Chi Minh Ideology

2

20

10

 

PHI1005

4

HIS1002

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam

3

42

3

 

POL1001

5

INT1003

Tin học cơ sở 1

Introduction to Informatics 1

2

10

20

 

 

6

INT1005

Tin học cơ sở 3

Introduction to Informatics 3

2

12

18

 

INT1003

7

FLF2101

Tiếng Anh cơ sở 1

General English 1

4

16

40

4

 

8

FLF2102

Tiếng Anh cơ sở 2

General English 2

5

20

50

5

FLF2101

9

FLF2103

Tiếng Anh cơ sở 3

General English 3

5

20

50

5

FLF2102

10

 

Giáo dục thể chất

Physical Education

4

 

 

 

 

11

 

Giáo dục quốc phòng-an ninh

National Defence Education

8

 

 

 

 

12

 

Kỹ năng bổ trợ

Soft Skills

3

 

 

 

 

II

 

Khối kiến thức theo lĩnh vực

6

 

 

 

 

13

HIS1056

Cơ sở văn hóa Việt Nam

Fundamentals of Vietnamese culture

3

42

3

 

 

14

GEO1050

Khoa học Trái Đất và sự sống

Earth and life sciences

3

30

10

5

 

III

 

Khối kiến thức chung theo khối ngành

23

 

 

 

 

15

MAT1090

Đại số tuyến tính

Linear Algebra

3

30

15

 

 

16

MAT1091

Giải tích 1

Calculus 1

3

30

15

 

 

17

MAT1092

Giải tích  2

Calculus 2

3

30

15

 

MAT1091

18

MAT1101

Xác suất thống kê

Statistics and probability

3

27

18

 

MAT1091

19

PHY1100

Cơ - Nhiệt

Mechanics – Thermodynamics

3

30

15

 

MAT1091

20

PHY1103

Điện – Quang

Electrics - Optics

3

30

15

 

PHY1100

21

CHE1080

Hóa học đại cương

General Chemistry

3

42

 

3

 

22

CHE1069

Thực tập Hóa học đại cương

General Chemistry Labratory

2

 

30

 

CHE1080

IV

 

Khối kiến thức theo nhóm ngành

9

 

 

 

 

23

HMO2201

Phương pháp tính

Calculation Methods

3

36

6

3

MAT1092

24

HMO2202

Cơ học chất lỏng

Fluid Dynamics

3

33

9

3

MAT1092

PHY1100

25

HMO2203

GIS và Viễn thám

GIS and Remote Sensing

3

30

12

3

 

V

 

Khối kiến thức ngành

68

 

 

 

 

V.1

 

Các học phần bắt buộc

46

 

 

 

 

26

HMO3204

Khí tượng đại cương

General Meteorology

3

30

12

3

PHY1100

27

HMO3301

Khí tượng vật lý

Physical Meteorology

4

40

16

4

HMO3204

28

HMO3302

Nguyên lý máy và phương pháp quan trắc khí tượng

Meteorological Instrumentation and Observations

3

30

12

3

PHY1100

29

HMO3303

Khí tượng động lực 1

Dynamic Meteorology 1

3

30

12

3

HMO3204

30

HMO3304

Khí tượng động lực 2

Dynamic Meteorology 2

3

30

12

3

HMO3303

31

HMO3305

Khí tượng synop 1

Synoptic Meteorology 1

3

30

12

3

HMO3303

32

HMO3306

Khí tượng synop 2

Synoptic Meteorology 2

3

30

12

3

HMO3305

33

HMO3307

Dự báo thời tiết bằng phương pháp số

Numerical Weather Prediction

3

30

12

3

HMO3304

34

HMO3308

Khí tượng rađa và vệ tinh

Radar and Satellite Meteorology

3

30

12

3

HMO3301

35

HMO2110

Thống kê trong khí tượng

Statistics in Meteorology

4

45

12

3

MAT1101

36

HMO3311

Khí hậu học và Khí hậu Việt Nam

Climatology and Climate of Vietnam

5

50

20

5

HMO3305

37

HMO3325

Thực tập quan trắc khí tượng

Meteorological Observation Practicum

3

 

30

15

HMO3302

38

HMO3326

Thực tập nghiệp vụ

Operational forecast practicum

3

 

30

15

HMO3306

39

HMO3327

Niên luận 1

Directed research 1

3

 

6

39

HMO3306

V.2

 

Các học phần tự chọn

15/38

 

 

 

 

40

HMO3310

Hải dương học và tương tác biển-khí quyển

Oceanology and Ocean-Atmosphere Interaction

3

30

12

3

HMO2202

41

HMO3312

Khí tượng nhiệt đới

Tropical Meteorology

3

30

12

3

HMO3306

42

HMO3313

Khí tượng lớp biên

Boundary Layer Meteorology

3

30

12

3

HMO3303

43

HMO3315

Khí hậu vật lý

Physics of Climate

3

30

12

3

HMO3303

44

HMO3319

Ứng dụng máy tính trong khí tượng

Computer Application in Meteorology

3

9

33

3

HMO3307

45

HMO3321

Thực hành dự báo thời tiết

Weather Forecasting Practicum

3

9

33

3

HMO3306

46

HMO3322

Dao động và biến đổi khí hậu

Climate Variability and Climate Change

3

30

12

3

HMO3311

47

HMO3323

Mô hình hoá hệ thống khí hậu
Climate System Modeling

3

27

15

3

HMO3311

48

HMO3205

Cơ sở biến đổi khí hậu

Fundamentals of Climate Change

3

30

12

3

HMO3311

49

HMO3600

Hải dương học đại cương

General oceanography

3

30

12

3

 

50

GEO2317

Địa lý học

Geography

5

50

15

10

GEO1050

51

EVS2302

Khoa học môi trường đại cương

General Environmental Science

3

30

12

3

GEO1050

V.3

 

Khóa luận tốt nghiệp/các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

V.3.1

 

Khóa luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

52

HMO4070

Khóa luận tốt nghiệp

Graduation Thesis

7

 

 

 

HMO3327

 

 

Các  học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

7

 

 

 

 

53

HMO4077

Động lực học và phương pháp số trong dự báo thời tiết

Dynamics and Numerical Methods in Weather Forecasting

4

40

16

4

HMO3304

54

HMO3206

Thời tiết và khí hậu Việt Nam

Weather and Climate of Vietnam

3

30

12

3

HMO3306

 

 

Tổng cộng

134

 

 

 

 

Ghi chú: Học phần ngoại ngữ thuộc khối kiến thức chung được tính vào tổng số tín chỉ của chương trình đào tạo, nhưng kết quả đánh giá các học phần này không tính vào điểm trung bình chung học kỳ, điểm trung bình chung các học phần và điểm trung bình chung tích lũy.

Cơ hội thực tập: Được thực tập thực tế tại Trạm Quan trắc Khí tượng bề mặt và Thực tập nghiệp vụ dự báo tại Tổng cục Khí tượng Thủy văn.

Vị trí nghề nghiệp: Chuyên viên, nghiên cứu viên, giảng viên, dự báo viên, biên tập viên… trong lĩnh vực Khí tượng, Khí hậu, Biến đổi khí hậu

- Địa chỉ tuyển dụng:

+ Trường Đại học và Viện nghiên cứu, Trung tâm đào tạo khoa học về Khí tượng Thủy văn, Biến đổi khí hậu;

+ Các cơ quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn…

+ Các cơ quan trong hệ thống thuộc Tổng cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia, các Đài, Trạm quan trắc khí tượng thủy văn ở các tỉnh trong cả nước;

+ Các cơ quan quân đội: Bộ Tư lệnh Phòng không-Không quân, Bộ Tư lệnh Hải quân;

+ Cơ quan truyền thông trung ương và địa phương;

+ Các Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc các tỉnh, thành phố trong cả nước;

+ Các Dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Khí hậu, Biến đổi khí hậu, Môi trường…;

+ Các Trung tâm quản lý bay trên cả nước;

+ Đài truyền hình Việt Nam…

Một số hướng nghiên cứu, ứng dụng đang thực hiện tại Khoa:

- Dự báo sự hình thành, phát triển, di chuyển của xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông và ảnh hưởng đến sóng và thời tiết các khu vực biển Việt Nam hạn 03 ngày.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống dự báo số lượng và vùng hoạt động của bão trên Biển Đông hạn 3-6 tháng phục vụ hoạt động kinh tế biển và an ninh quốc phòng.

- Tiếp thu và làm chủ công nghệ dự báo bão hạn mùa bằng mô hình động lực, phục vụ công tác bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế - xã hội và an ninh trên khu vực Biển Đông - Việt Nam. 

- Đánh giá khả năng dự báo mưa hạn mùa cho Việt Nam bằng các mô hình khí hậu khu vực. 

- Nghiên cứu sự biến đổi của hoạt động gió mùa mùa hè ở Việt Nam trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

- Xây dựng quy trình dự báo quỹ đạo và cường độ bão Tây Thái Bình Dương và Biển Đông hạn 5 ngày​

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống đồng hóa tổ hợp cho mô hình thời tiết và hệ thống tổ hợp cho một số mô hình khí hậu khu vực nhằm dự báo và dự tính các hiện tượng thời tiết, khí hậu cực đoan.

- Nghiên cứu xây dựng hệ thống mô hình dự báo hạn mùa một số hiện tượng khí hậu cực đoan phục vụ phòng tránh thiên tai ở Việt Nam

- Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó.

- Cơ chế vật lý qui mô synốp và mưa trên khu vực Đông-Nam Á thời kỳ front Mei-yu điển hình.

- Xây dựng mô hình số mô phỏng lan truyền chất ô nhiễm trong lớp biên khí quyển

- Đặc điểm hoàn lưu và thời tiết thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè (thời kỳ Meiyu/Baiu) trên khu vực Việt Nam

- Nghiên cứu khả năng mô phỏng và cảnh báo hạn hán cho khu vực Miền Trung bằng mô hình khí hậu khu vực

- Ảnh hưởng của ENSO đến dao động và biến đổi nhiều năm của mưa gió mùa mùa hè trên khu vực Việt Nam

Học phí: theo quy định của Nhà nước, năm học 2022-2023 là 1.350.000 đ/tháng/sinh viên

Học bổng: Ngoài các học bổng thường niên theo Quy định xét duyệt của Trường, sinh viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học còn có cơ hội nhận học bổng từ các tổ chức và cá nhân như:

+ Học bổng Tổng cục Khí tượng Thủy văn (dành riêng cho sinh viên của Khoa)

+ Học bổng Dương Quảng Hàm (dành riêng cho sinh viên của Khoa)

+ Học bổng của ngân hàng BIDV, Đạm Phú Mỹ, Vừ A Dính, K-T, Đồng hành,…

+ Học bổng Yamada, Pony Chung, Lawren Sting, Posco, Mitsubishi, Shinnyo,…

- Môi trường học: sinh viên được học tập trong môi trường xanh, sạch, đẹp và thân thiện.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao để rèn luyện sức khỏe cũng như tinh thần học tập hứng khởi như đá bóng, cầu lông, đá cầu, nhảy, văn nghệ…

- Các hoạt động tình nguyện như hiến máu nhân đạo, tình nguyện viên tại các vùng có hoàn cảnh khó khăn…

- Các hoạt động chuyên môn như câu lạc bộ Hành tinh xanh, hội thảo khoa học, diễn đàn sinh viên Châu Á, trao đổi sinh viên học hè…

Hoạt động sinh viên

Thực tập nghiệp vụ tại Tổng cục KTTV

Hoạt động sinh viên
Ký kết hợp tác với Tổng cục KTTV

Hoạt động sinh viên
Lễ Kết nạp Đảng cho sinh viên

 

Hoạt động sinh viên
Trao học bổng của Tổng cục Khí tượng Thủy văn
Hoạt động sinh viên
Trao Học bổng Dương Quảng Hàm
Hoạt động sinh viên
Hoạt động sinh viên
Thực tập quan trắc
Hoạt động sinh viên
Giải bóng đá sinh viên Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải Dương học

 

- Cựu sinh viên giữ chức vụ quản lý:

+ Ông Lê Thanh Hải: Phó Tổng cục Trưởng, Tổng cục Khí tượng Thủy văn

+ Ông Mai Văn Khiêm: Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu

+ Rất nhiều cựu SV giữ chức vụ Giám đốc/Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng/Phó phòng, Trưởng/Phó các Đài, Trạm… trên cả nước

- Một số cựu sinh viên làm việc ở nước ngoài:

+ TS. Kiều Quốc Chánh: giảng dạy tại Trường Đại học Indiana, Hoa Kỳ

+ TS. Hồ Thị Minh Hà: nghiên cứu tại Viện Khí tượng Hải dương, CHLB Đức

+ TS. Lê Đức: nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Khí tượng Nhật Bản

+ TS. Bùi Hoàng Hải: nghiên cứu tại Trường Đại học Tổng hợp Bergen, Nauy

+ TS. Lương Mạnh Thắng: nghiên cứu tại Trường Đại học Khoa học và Công nghệ King Abdulla, Saudi Arabia

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

ĐỊA CHỈ: 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: (84) 0243-8584615 / 8581419

Fax: (84) 0243-8523061

Email: hus@vnu.edu.vn - admin@hus.edu.vn

Cổng thông tin tuyển sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội: http://www.tuyensinh.vnu.edu.vn

LIÊN KẾT FACEBOOK

Bản quyền © Trường ĐHKHTN-ĐHQGHN